ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ลงนามความร่วมมือ สวรส. สร้างเสริมสุขภาพคนพิการ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมลงนามฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในเขตภาคเหนือตอนบน ให้มีการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการสื่อสาร การผลักดันนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตลอดจนการให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่มีการสร้างนวัตกรรมในศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้พิการทุกประเภท ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552[post:17 พฤศจิกายน 2552 16:08:53] (view: 185)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.