บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


มช. มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับดีมากจากผลการประเมินของ สมศ.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) ที่ ๔.๖๒ จากคะแนนเต็ม ๕ โดยมีระดับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
��
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๐๗ และดำเนินงานมาเป็นปีที่ ๔๗ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่ม ง (กลุ่มสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก) และเป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบราชการและมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า จำนวน ๒๑ หน่วยงาน เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน ๙๖ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๑๔๓ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑๖ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๖๐ หลักสูตร มีนักศึกษาทุกระดับจำนวน ๓๕,๖๓๗ คน อาจารย์ประจำ ๒,๑๒๕ คน บุคลากรสายสนับสนุน ๑๑,๔๗๔ คน

ในการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการประเมินรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และรอบสองเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และผ่านการรับรองทุกกลุ่มสาขาวิชาและระดับสถาบันทั้งสองรอบ โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใช้ระบบ CMU-QA ซึ่งพัฒนาจากการผสมผสานแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทั่วด้าน (total quality management) การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO, input-process-output และไคเซน นอกจากนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสถาบันที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเภทดีเลิศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ สถาบัน การศึกษาที่ได้รับรางวัลนี้

สำหรับผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รอบสาม ได้ดำเนินการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑) เท่ากับ ๔.๕๙ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๘) เท่ากับ ๔.๖๒ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากเช่นกัน

การประเมินคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน ได้แบ่งออกเป็น กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน�� ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

สำหรับการประเมินคุณภาพของส่วนงาน ทั้ง ๒๑ ส่วนงาน (คณะ) ทุกคณะได้รับการรับรองคุณภาพ�โดยอยู่ในระดับดีมาก และดี ซึ่งมีคะแนนระหว่าง ๓.๙๙ – ๔.๗๓ คะแนน โดยมีส่วนงานที่มีระดับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ๘ ส่วนงาน และระดับดี ๑๓ ส่วนงาน ได้แก่

ระดับดีมาก ๘ ส่วนงาน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ระดับดี ๑๓ ส่วนงาน ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

(ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : data-111209174719.pdf

[post:09 ธันวาคม 2554 16:37:24] (view: 23)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.