บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ UNPSA 2009 จากองค์การสหประชาชาติครั้งแรกของประเทศไทย


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. สร้างชื่อ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2009 ในสาขาการปรับปรุงการให้บริการ (Improving the delivery of service) จากองค์การสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา� ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� รับรางวัลชนะเลิศ United Nations Public Service Awards 2009 สาขาการปรับปรุงการให้บริการ (Improving the delivery of service)� จากนายบัน คี มุน (Ban Ki-moon) เลขาธิการสหประชาชาติ ในงาน 2009 United Nations Public Service Awards Day ณ อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่องค์การสหประชาชาติมอบให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการให้บริการสาธารณะ ด้วยความเป็นมืออาชีพและด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอด โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองคณบดีและรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมในพิธี� ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และเป็น 1 ใน 8 หน่วยงานจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม (Winner) ของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ จากจำนวน 600 หน่วยงานที่เข้ารับคัดเลือก

รางวัล United Nations Public Service Awards� เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council-ECOSOC) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพและด้วยความทุ่มเท โดยรางวัล United Nations Public Service Awards 2009 แบ่งออกเป็น 4 สาขา� ได้แก่
���������� 1. สาขาการปรับปรุงความสามารถในการตอบสนอง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ (Improving transparency, accountability, and responsiveness in the Public Services)
���������� 2. สาขาการปรับปรุงการให้บริการ (Improving the delivery of services)
���������� 3. สาขาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยการใช้กลไกใหม่ๆ (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanism)
���������� 4. สาขาการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ภาครัฐ (Advancing knowledge management in government)[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:12:19] (view: 1093)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
1
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
2

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.