บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักวิจัย มช. รับทุนวิจัยนักวิจัยแกนนำ 20 ล้านบาท จาก สวทช. มุ่งพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค-แอนติบอดี ฝีมือคนไทย


ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ นักวิจัยระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากเทคนิคการแพทย์� เจ้าของผลงานชุดตรวจพาหะแอลฟาธาลัสซีเมียรายแรกของโลก ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ 20 ล้านบาท จาก สวทช. ในระยะ 5 ปี สำหรับโครงการ "การวิจัยและพัฒนา และจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค" มุ่งพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว และราคาถูกลง โดยให้ความสำคัญกับโรคเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ� เน้นชุดตรวจโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบต้าธาลัสซีเมีย วัณโรค มะเร็ง หัวใจ พร้อมมุ่งศึกษาวิจัยการพัฒนาสารชีวสังเคราะห์เพื่อผลิตแอนติบอดีรักษาโรคมะเร็ง โรคเอดส์ ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวการแพทย์ รองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม

������ �สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกและได้จัดพิธีมอบทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำเป็นคนแรกของประเทศไทย คือ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับทุนจำนวน 20 ล้านบาท สำหรับโครงการ "การวิจัยและพัฒนา และจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค" ในระยะเวลา 5 ปี

������ �“ทุนนักวิจัยแกนนำ”� มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นักวิจัยแกนนำให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
จากการได้รับทุนนักวิจัยแกนนำในครั้งนี้ ศ.ดร.วัชระ� กสิณฤกษ์ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว และราคาถูกลงกว่าเดิม เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขของไทยและของโลก เช่น ชุดตรวจวัณโรค โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด� โรคธาลัสซีเมีย เช่น เบต้าธาลัสซีเมีย ตลอดจนพัฒนาแอนติบอดีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง โรคเอดส์ และโรคอื่นๆ ผลงานจากการศึกษาวิจัยในโครงการนี้ จะช่วยให้ประเทศไทยมีระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการผลิตชุดตรวจวินิจฉัย วิธีการและสารรักษาโรคต่างๆ ซึ่งล้วนผลิตขึ้นได้ด้วยความสามารถของคนไทย และจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

������ �โดยทีมวิจัยของ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ จะมุ่งพัฒนาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตโปรตีนในหลอดทดลองหรือโปรตีนรีคอมบิแนนต์ (recombinant protein) และการเตรียมโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อพัฒนาชุดตรวจโรคต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ควบคู่ไปกับศึกษาวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษารูปแบบใหม่ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวการแพทย์ และสปิน-ออฟ คัมพานี (Spin-off company) ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับการผลิตสารชีวสังเคราะห์และการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยในระดับอุตสาหกรรม

��สำหรับผลงานที่ผ่านมาของนักวิจัยแกนนำนั้น ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในแวดวงนักวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างแพร่หลาย รวมทั้งได้ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ของประเทศ อาทิ การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะโรคแอลฟ่าธาลัสซีเมียเป็นรายแรกของโลก ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี จำกัด โดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้แทนจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาวเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยเอดส์ โดยไม่ต้องใช้เครื่อง Flow Cytometer ที่มีราคาแพง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจโรคจากต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก

จากความทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2552 ที่ได้รับในครั้งนี้แล้ว ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ยังได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2550 จากมหาวิทยาลัยมหิดล และการประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำปี 2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:15:05] (view: 1094)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
1
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
2

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.