บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษาปริญญาเอกฟิสิกส์ รับรางวัล The Best Poster Presentation ที่ประเทศญี่ปุ่น


นายนิธิพนธ์ พุทธรักษา นักศึกษาปริญญาเอกทุน คปก.(รุ่นที่ 8)� ของศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค (ชื่อเดิม : ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่มี รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ Prof. Harry J. Whitlow (University of Jyväskylä, Finland) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation ในการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 กย. – 1 ตค. 2552 ณ เมืองฮาโกเน่ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีศักยภาพของภูมิภาคได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จนอาจก่อเกิดเป็นเครือข่ายวิจัยระหว่างกันในอนาคต รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจจากการฟังการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลหลายท่านและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก การประชุม HOPE Meeting นี้จัดขึ้นโดย Japan Society for the Promotion of� Science (JSPS) โดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆจาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งองค์กรจากประเทศไทยก็คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)�


[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:38:03] (view: 1092)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.