บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คว้า 2 รางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประจำปี 2552


รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภท ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ และคุณบุญเฉลา���สุริยวรรณ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภท ผู้บริหารโรงพยาบาลด้านการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 11� กันยายน� 2552� ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

..........................................................................[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:51:08] (view: 1093)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.