ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


ทีมวิจัย มช. ศึกษาวิจัยแหล่งพันธุกรรมอาหารและยาของพืชผักสมุนไพร� �
��� �ทีมวิจัย มช. ศึกษาพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน สร้างต้นแบบเพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ มุ่งให้ชุมชนเกษตรกรและผู้สูงอายุใช้ในการบริโภคได้อย่างปลอดภัย

��� �การวิจัยและพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน (Research and Development Genetic Resources for Food and Drug Administration of Local Vegetables and Medical Plants on Community) เป็นความร่วมมือของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายชินกฤต สุวรรณคีรี นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ นางสาวพรรณเพ็ญ เครือไทย นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม นางนิตยา บุญทิม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายนพดล สันยาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

�� �จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรง หรือบ่าเฮง (พรรณเพ็ญ และคณะ, 2554) พบว่าพืชผักสมุนไพรมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางอาหารและยาของผู้บริโภคในชุมชน โดยการสำรวจรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโบราณล้านนา (ใบลาน และพับสา) ซึ่งพบตำรายา 34 ฉบับ มี 300 ตำรับ ใช้ในการรักษาโรคมะเรง (บ่าเฮง) โดยใช้พืชผักสมุนไพร จำนวน 155 ชนิดในการรักษา นอกจากนั้นในตำรายา 34 ฉบับนั้นยังพบว่าพืชผักสมุนไพร 140 ชนิด จำนวน 368 ตำรับยา ใช้ในการรักษาโรคมะเรงคุต (บ่าเฮงคุต) และยังมีพืชผักสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ใช้เป็นอาหารและยา ดังนั้นคณะผู้ทำการวิจัยจึงได้เล็งเห็นประโยชน์จากการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรและชุมชนผู้สูงอายุ โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย นักวิจัยในชุมชน ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรขึ้นในชุมชน

��� �การวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการโดยใช้หลากหลายวิธี ทั้งโดยการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ประชุมนักวิจัยในชุมชน ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ประชุมสัมมนากลุ่มเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาและเสริมสร้างพื้นที่แหล่งผลิตพืชผักสมุนไพรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยา

��� �ผลดำเนินการวิจัยจากการสำรวจได้พื้นที่เป้าหมาย คือ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จากการประชุมนักวิจัยในชุมชน การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร การประชุมสัมมนากลุ่มเกษตรกร และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 20 ราย สามารถคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 12 ราย ส่วนในพื้นที่ตำบลวังผาง มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 20 ราย สามารถคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 7 ราย

��� �สำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างพื้นที่แหล่งผลิตพืชผักสมุนไพรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยา พบว่า ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งพันธุกรรมได้ 5 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ตำบลวังผาง 4 พื้นที่ โดยมีพืชผักสมุนไพรที่สำคัญ คือ ผักหวานบ้าน ผักเชียงดา ถั่วพู ผักฮ้วนหมู ฟักข้าว ผักตำลึง ผักปลัง ชะพลู กะเพรา โหระพา แมงลัก สะระแหน่ ตะไคร้ ขิง ข่า ขมิ้น ไพล คาวตอง มะเขือเทศ มะเขือพวง ชะอม มะกรูด บวบ ฟักทอง มะรุม แค เพกา ดีปลี ผักกูด ย่านาง ผักโขม ผักชี ผักชีฝรั่ง มะระขี้นก ยอ รางจืด ผักหูเสือ ใบเตย บัวบก เหงือกปลาหมอ บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร และถั่วฝักยาว

��� �จะเห็นได้ว่าการพัฒนาแหล่งพันธุกรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถทำได้โดยการหนุนเสริมองค์ความรู้จากภาครัฐแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นความต้องการองค์ความรู้ของชุมชน ในขณะเดียวกันจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งจากการบริโภคอาหารและยาจากพืชผักสมุนไพรได้อย่างปลอดภัย

��� �การวิจัยและพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชนครั้งนี้ ทำให้ได้แหล่งผลิตและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาในชุมชนได้และเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในชุมชนและชุมชนข้างเคียงต่อไป

นักวิชาการเกษตร มช. รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการ
จากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย


��� �คุณชินกฤต สุวรรณคีรี นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า จากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงาน เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน (Research and Development Genetic Resources for Food and Drug Administration of Local Vegetables and Medical Plants on Community) ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th Thailand� Congress of Nutrition “เชื่อมโยงด้านอาหาร สู่ความมั่นคงด้านโภชนาการ” เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ.


R & D in Genetic Resources for Food and Drug Administration

The research team of Chiang Mai University (CMU) have conducted “Research and Development of Genetic Resources for the Food and Drug Administration by using Local Vegetables and Medical Plants in the Community”.� They created a model for the study and focused on the agricultural community and its senior people, ensuring the food can be consumed safely.

This research project is a collaboration, the team comprising of
Mr. Chinakrid Suwannakeree, Agricultural staff Expert, Center for Agricultural Resource System Research;
Ms. Panpen� Kruathai, Researcher of Social Research Institute;
Ms. Nittaya� Boontim, Researcher of Science and Technology Research Institute;
Ms. Takonwan� Siriswad, Researcher of Science and Technology Research Institute;
Mr. Nopadon� Sunyai, Agricultural Promotion Expert Staff, Agricultural Office, Doi Saket District, Chiang Mai Province.

The research project is about knowledge management of Lanna Drug Recipes for treating cancer or “Baheng”. It has been discovered (Panpen and others, 2011) that local vegetables and medical plants have an essential role for consumers in this regards.� A survey was conducted and data compiled from the ancient Lanna documents (Bailan and Passa) which found in 34 drug documents, containing� 300 drug recipes that have been used in treating cancer (Baheng), recipes which use� 55 kinds of local vegetables and medical plants.�

Also in these 34 drug documents, there are 140 kinds of local vegetables and medical plants and 368 drug recipes which are used in treating “Kut cancer” (Baheng) by using 155 kinds of local vegetables and medical plants for healing.� Moreover, the researchers discovered that, there are many kinds of local vegetables and medical plants which can be used as food and drugs.� So, the research team feel that it is useful for taking this knowledge to the community, especially the agricultural and senior citizen community.� Researchers of the university & community, agricultural leaders, community leaders, president of senior citizens club and local philosophers, they all collaborate together to develop and create genetic resources for food and drug by using local vegetables and medical plants in the community.

This research project is conducted by various methods, including surveying the target areas, meetings in the community, farmer group trainings & seminars (a selected number of farmers were asked to participate in the project), develop and create productive areas to grow local vegetables and medical plants by selected farmers to be used as the genetic resources for food and drug.

The outcome of this research project from the survey shows that the target areas consist of Papong� Subdistrict in Doi Saket District, Chiang Mai Province and Wang-Pang Subdistrict in Wiang Nong Long District, Lumphun Province.�

For the development of local vegetables and medical plants as genetic resources for food and drug,� Papong Subdistrict in Doi Saket District and Chiang Mai Province is able to develop genetic resources in 5 areas.� And in the area of Wang Pang Subdistrict where there are essential local vegetables and medical plants consisting of Phak-Wan-Baan, Phak-Sieng-Da, Thua-Phoo, Phak-Huan-Moo, Fak-Kao, Phak-Tam-Leung, Phak-Plung, Cha-Ploo, Ka-Prao, Ho-ra-pha, Mang-lak, Sa-ra-nae (peppermint), Tha-Krai (Lemongrass), Ginger, Galangal oil, Turmeric, Deviate, Khao-thong, tomatoes, Ma-Kua-Puang (eggplant), Cha-om, bergamot, zucchini, pumpkin, Moringa, Carrie, Phe-ka, Dee-Plee (Long pepper), Phak-Good (Fern), Ya-nang, Spinach, Coriander, Pursley, Bitter gourd, Morinda, Rang-Juad, Phak-Hoo-Sua, Pandan, Pennywort, Nguak-Pla-Mor, Wonword, Fah-ta-lai-Jon (Andrographis paniculala), Lentils.

From this study, the researcher team found that the development of genetic resources in target areas was able to be done by promoting knowledge to the� public sector in the form of integration with the community’s need for knowledge, while in addition, this research promotes to potential for the communities to experience vital health by safe food and drug consumption from local vegetables and medical plants.

This Research and Development of Genetic Resources for the Food and Drug Administration by using Local Vegetables and Medical Plants in the Community can gain the sources for production, to be able to be developed as genetic resources for Food and Drug for the communities.� Moreover these areas are original community models for other regional communities to learn and prosper from.

Agricultural Staff of Chiang Mai University was awarded First Prize in Oral Presentation from the Nutrition Association of Thailand

Mr. Chinnakrit Suwannakeeree, Agricultural Staff Expert, Center for Agricultural Resource System Research, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, was awarded the First Prize with 5,000 baht in the contest of Oral Presentation, held by the Nutrition Association of Thailand, under patronage of H.R.H. Princess Mahachakree Sirindhorn.� He was awarded for his project on “Research and Development of Genetic Resources for the Food and Drug Administration by using Local Vegetables and Medical Plants in the Community” in “The 6th Thailand Congress of Nutrition”, in the field of food towards Nutrition during September 10-12, 2012 at Bangkok.[post:03 ตุลาคม 2555 09:58:12] (view: 12)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
คุณชินกฤต สุวรรณคีรี รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า จากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงาน เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.