ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


เครื่องต้นแบบกำจัดด้วงงวงข้าวด้วยคลื่นวิทยุ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี งานวิจัยเยี่ยมจากเกษตร มช.
���� ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มช. พัฒนาเครื่องต้นแบบกำจัดด้วงงวงข้าวและไข่ของด้วงงวงข้าว โดยใช้ความร้อนจากเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ยังคงคุณภาพสีและการหุงต้มได้ดีดังเดิม

���� ปัจจุบันกระแสอาหารปลอดภัยเป็นที่นิยมมากขึ้น อาหารปลอดภัย ในที่นี้คือ การควบคุมการลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก ในการจัดการศัตรูในขบวนการผลิต ในโรงเก็บขณะเก็บรักษา และการพิจารณาถึงสารตกค้าง ซึ่งอาหารที่ไม่สะอาดจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย อาการโรคเรื้อรังในระยะยาว ตลอดจนการเสียชีวิตในมนุษย์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเป็นสัญญาณในการแข่งขันเชิงการค้าในด้านผลผลิตเกษตร เมื่อพิจารณาถึงการจัดการด้านสุขาภิบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูและเชื้อสาเหตุโรคในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในผลผลิตทางการเกษตรยังไม่เพียงพอ การจัดการที่มีอยู่ได้ทำโดยการใช้สารเคมี ซึ่งการใช้สารเคมีในการจัดการผลผลิตนี้เป็นที่วิตกกันมากขึ้นว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

���� ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร. สุชาดา เวียรศิลป์� ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์� อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ� อ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “พัฒนาเครื่องต้นแบบในการกำจัดด้วงงวงข้าวและไข่ของด้วงงวงข้าว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดข้าว โดยใช้ความร้อนจากเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency)”� โดยได้มีการวิจัยและประยุกต์เทคโนโลยีการให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ ในงานด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในด้านการกำจัดโรคและแมลงที่ปนเปื้อนอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือลดใช้สารเคมีกำจัดแมลง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีการสร้างและออกแบบพัฒนาระบบจ่ายคลื่นวิทยุเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องต้นแบบ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการตั้งเครื่องกำเนิดคลื่น การควบคุมพลังงานสะท้อน (Reflected power) การควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการใช้พลังงานน้อยที่สุด เช่น มีระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าและลดขนาดกำลังของตัวกำเนิดคลื่นวิทยุได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการนำเป็นต้นแบบในการประยุกต์เป็นเครื่องมือนำร่อง (Pilot Project) หรือเครื่องมือขนาดใช้ได้จริงในระบบการผลิตข้าวสาร เพื่อใช้ทดแทนการรมสารฆ่าแมลง และเป็นทางเลือกใหม่ในการกำจัดด้วงงวงข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้บริโภค

�� �การสร้างเครื่องมือต้นแบบและการพัฒนาวิธีการในการกำจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุ พบว่าเครื่องที่สร้างขึ้นนั้นสามารถทำงานได้จริงตามประสิทธิภาพ การสร้างและออกแบบพัฒนาระบบจ่ายคลื่นวิทยุวิทยุ (Radiofrequency;RF) เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องต้นแบบ ประกอบด้วยระบบกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งมีชุดสร้างสนามไฟฟ้าที่สามารถสร้างความเข้มของสนามไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3KV/m ที่ความถี่ 27 MHz และสามารถปรับความถี่ได้แบบละเอียด โดยมีชุดขยายกำลังคลื่น RF และระบบควบคุมและส่งความถี่ RF ซึ่งต่อเข้ากับห้องให้ความร้อน (RF Chamber) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ข้าวก่อนเข้าและระบายความชื้นและนำลมร้อนกับมาใช้ใหม่ โดยผ่านการระบบรับลำเลียงวัตถุดิบและท่อแนวตั้งทำจากวัสดุที่ทนต่อคลื่นวิทยุกำลังสูงได้และผ่านเข้าสู่ห้องให้ความร้อน ซึ่งมีระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งการวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ขณะให้ความร้อน เพื่อดูการกระจายตัวของความร้อนมีการควบคุมอุณหภูมิแบบ PID Control และผลการทดสอบพบว่า ความร้อนจากเครื่องต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 50ºC นาน 0 ถึง1 นาทีสามารถกำจัดกำจัดด้วงงวงข้าวในระยะไข่ หนอน และดักแด้ ที่ปนเปื้อนในข้าวสารได้อย่างสมบูรณ์ คือแมลงมีการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยข้าวยังคงมีคงคุณภาพทางกายภาพไว้ได้โดยสีของข้าวสารไม่เปลี่ยนแปลง และคุณภาพการหุงต้มของข้าวสารไม่แตกต่างจากข้าวสารก่อนทำการทดลอง ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์เพิ่มระดับขีดความสามารถทางการผลิตข้าวสารที่ปราศจากแมลงได้โดยข้าวยังคงคุณภาพไว้ได้[post:12 ธันวาคม 2556 11:11:16] (view: 15)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
รศ.ดร. สุชาดา เวียรศิลป์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
อ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.