บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักวิจัย มช. ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผลงานวิจัยเด่น สกว.”


          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่น  สกว.เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมวิชาการและสังคมโดยรวม อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานวิจัย การบริหารจัดการวิจัย และสร้างกระบวนความรู้แก่นักวิจัยรุ่นต่อๆ ไป
  

        สำหรับในปีนี้ อาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คิดค้นและผลิตผลงานดีๆ  ส่งผลให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558” รวม 3 ผลงานวิจัย ได้แก่
       -การพัฒนาต้นแบบการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV อย่างยั่งยืน ด้วยการฝากยีนต่อต้านการติดเชื้อ HIV ชนิดพิเศษ ในเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (ผลงานวิจัยด้านสาธารณะ) โดย ดร.วรรณนิษา คำอ้ายกาวิน และ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา คณะเทคนิคการแพทย์
      -ผลของยาต้านเบาหวานและเอสโตรเจนต่อการเรียนรู้และความจำของสมองในภาวะอ้วนและขาดฮอร์โมนเพศหญิง (ผลงานวิจัยด้านวิชาการ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพกร คณะทันตแพทยศาสตร์
      -การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ป่วยขาดน้ำลาย (ผลงานวิจัยด้านวิชาการ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.เกษรา ปัทมพันธุ์ และอาจารย์ ทพ. วิชพงศ์ อิศรางพร คณะทันตแพทยศาสตร์
   

        ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 21 ผลงาน โดยแบ่งผลงานตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย  2 ผลงาน  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ  5 ผลงาน  การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ 3 ผลงาน การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ 6 ผลงานและการใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ 5 ผลงาน
 

      ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 21 ผลงาน จะได้เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ[post:11 กุมภาพันธ์ 2559 15:58:47] (view: 164)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ดร.วรรณนิษา คำอ้ายกาวิน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา-ปัทมพันธุ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
รศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
อ.ทพ.วิชพงศ์-อิศรางพร

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.