ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


โควตาภาคเหนือ เพิ่มโอกาสการศึกษาแก่นักเรียนภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่���� โควตาภาคเหนือ หรือโครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยไปจัดสอบ ณ จังหวัดในพื้นที่ นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยังคงจัดสอบโควตาภาคเหนือเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ด้วยข้อสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดสอบวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 และประกาศผลสอบวันที่ 15 มกราคม 2559


���� ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ 3 ช่องทาง คือ 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโควตาภาคเหนือ 2.โครงการพิเศษต่างๆ 3.การสอบ Admission ซึ่งดำเนินการรับนักศึกษาโดยส่วนกลาง

��� �ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

โควตาภาคเหนือมีความเป็นมาอย่างไร
��� �โครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโควตาภาคเหนือนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งระบบโควตาภาคเหนือนี้จะมีกรรมการออกข้อสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไปจัดสอบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นระบบที่ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและมีความยุติธรรม การสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เปิดโครงการรับตรง ซึ่งมักเป็นการจัดสอบเองในพื้นที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ส่งผลให้เกิดกระแสตามมาว่า นักเรียนเดินสายสอบ ทำให้ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งนักเรียนบางคนสอบได้ในหลายมหาวิทยาลัย เมื่อเลือกเข้าศึกษาในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง สถาบันอื่นก็จะเกิดที่ว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีนโยบายการจัดสอบรวมด้วยข้อสอบกลางเพื่อให้นักเรียนสอบเพียงครั้งเดียว และสามารถนำคะแนนไปยื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้

โควตาภาคเหนือ เหมือนกับโครงการรับตรงหรือไม่ อย่างไร
��� �ระบบการสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ไม่ถือว่าเป็นระบบรับตรง เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะไปจัดสอบถึงจังหวัดพื้นที่ นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ได้เปิดให้นักเรียนทั่วประเทศมีสิทธิ์สอบ

โควตาภาคเหนือ มช. จะใช้ข้อสอบกลางหรือไม่
�� �ระบบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะยังคงมีอยู่และได้มีการหารือกันว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสอบเองหรือจะใช้ข้อสอบกลางแล้วให้นักเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือนำคะแนนมายื่นกับมหาวิทยาลัย ทีมผู้บริหารฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้หารือและมีข้อสรุปว่า ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจะยังคงใช้การสอบและการคัดเลือกในรูปแบบเดิม กล่าวคือ จะมีการจัดสอบโควตาเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้ออกข้อสอบและไปจัดสอบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หรือเรียกได้ว่า ปีการศึกษา 2559 นี้ การสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง 100% �

กำหนดการสอบโควตา มช. ปีการศึกษา 2559
��� �มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดสอบโควตาภาคเหนือในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 15 มกราคม 2559� โดยจะออกประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่โรงเรียนต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ สำหรับในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้พิจารณาอีกครั้งว่าจะนำข้อสอบกลางมาใช้หรือไม่

��� �นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.reg.cmu.ac.th หรือโทร.0-5394-3071 ต่อ 108, 131 - 134[post:25 มิถุนายน 2558 14:26:25] (view: 136)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.