ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


อาจารย์ เกษตร มช. พบนวัตกรรมผลิต ‘ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล’ 200 บ. ต่อ กก.ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมค้นพบนวัตกรรมการผลิต “ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล” โดยใช้เทคนิคกระตุ้นการออกดอกด้วยความเย็น  ทำให้มีผลผลิตดอกหอมแดงออกสู่ตลาดเร็วขึ้นถึง 2 เดือน ใช้เวลา 1 เดือน  6 วันหลังปลูกก็สามารถเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มขึ้นหลายเท่า จากเดิม 1 กิโลกรัม /5 ไร่ เพิ่มเป็น 100 กิโลกรัม /5 ไร่ ในราคากิโลกรัมละ 150 - 200 บาท

รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการนำทีมวิจัยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง “พันธุ์บ้านโฮ่ง” จ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตเสรีการค้า (FTA) ทำให้ราคาหอมแดงตกต่ำ อีกทั้งการปลูกตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตเกิดการกระจุกตัวจนล้นตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบภาวการณ์ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อหาทางออกให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง สืบเนื่องจากโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า ได้ค้นพบนวัตกรรมการวิจัยที่สามารถนำมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการผลิต “ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล” โดยใช้เทคนิคกระตุ้นการออกดอกด้วยความเย็น  (Vernalization) ทำให้มีผลผลิตดอกหอมแดงออกสู่ตลาดเร็วขึ้นถึง 2 เดือน ซึ่งโดยปกติจะมีดอกหอมแดงจำหน่ายในท้องตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนมกราคม ใช้ระยะเวลา 1 เดือน กับอีก 6 วันหลังปลูก ก็สามารถเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มขึ้นหลายเท่า จากเดิมที่มีการออกดอกเพียง 1 กิโลกรัม /5 ไร่ เพิ่มเป็น 100 กิโลกรัม /5 ไร่ ในราคากิโลกรัมละ 150 - 200 บาท และยังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงมือเกษตรกร 

นวัตกรรมงานวิจัยดังกล่าว นับเป็นทางออกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงได้ลืมตาอ้าปาก และทีมวิจัยยังมีการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
   

 (ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ รายงาน)


[post:31 มกราคม 2560 09:18:05] (view: 1282)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.