ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555


��������� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

��1.��� หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
��2.��� หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์� วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
��3.��� หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
��4.��� หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
��5.��� หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์�����������
����
��������� สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942-603-7 หรือสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง www.cmuic.cmu.ac.th[post:21 มิถุนายน 2555 15:29:50] (view: 123)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.