ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


คณะเกษตรศาสตร์ มช. ระดมนักวิชาการนานาชาติ หาแนวทางตั้งรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ต่อระบบการผลิตเกษตร


Crop Simulation and Impact of Climate Change on Agricultural Production Systems

���� รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crop Simulation and Impact of Climate Change on Agricultural Production Systems : A Training Program on DSSAT โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

���� คณะเกษตรศาสตร์ มช. เชิญนักวิชาการจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย ร่วมอบรมวิชาการนานาชาติ “Crop Simulation Modeling and Impacts of Climate Change on Agricultural Production Systems: A Training Program on DSSAT” เตรียมความพร้อมระบบการผลิตเกษตร ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ในวันที่ ๑๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


��� �การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรเกษตรในระบบกายภาพและชีวภาพซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสังคมเศรษฐกิจของสังคมไทยและสังคมโลกทำให้ระบบเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ ต้องเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากภาวะแห้งแล้ง ฝนตกหนัก น้ำท่วมอย่างฉับพลัน การชะล้างพังทลายของหน้าดินและพื้นดินและการระบาดและเข้าทำลายของโรคแมลงศัตรูพืชและสัตว์เกษตร

�� �คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณาจารย์และนักวิจัยซึ่งดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบการผลิตเกษตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๘๐ เป็นเวลามากกว่า๓๐ กว่าปี โดยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศไทย อาทิ กรมการ-ข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมอุตุนิยมวิทยา และในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมมือกับWashington State University (WSU), The University of Florida, International Fertilizer Development Center, International Consortium for Agricultural Systems Applications (ICASA) และ DSSAT Foundation� การศึกษาในประเทศไทยดำเนินการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตพืชหลักของประเทศได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อมาในทศวรรษ ๒๐๐๐ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและการพัฒนาบุคลากร เพื่อร่วมมือและปรับตัวให้ระบบการผลิตพืชหลักสามารถผลิตอาหารได้ตามความต้องการของประชากรความร่วมมือในด้านวิชาการเน้นการร่วมทดสอบและปรับใช้แบบจำลองพืช (Crop Simulation Models)

��� �จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบการผลิตเกษตรที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารนี้� คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ หลักสูตร Crop Simulation Modeling and Impacts of Climate Change on Agricultural Production Systems: A Training Program on DSSAT ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ กุมภาพันธ์� ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการฝึกอบรมวิชาการนานาชาตินี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายนักวิชาการเกษตรในประเทศไทยและกลุ่ม GMS ซึ่งจะมีการร่วมหาแนวทางการประเมินความมั่นคงทางอาหาร ระบบผลิตพืช การจัดการธาตุอาหาร ความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมเกษตรด้วยแบบจำลองระบบพืช

�� �ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้เป็นผู้รับทุนรัฐบาลไทยโดยการสนับสนุนของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ(Thailand International Development Cooperation Agency: TICA) จำนวน ๒๖ คน ที่มาจากภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิค ได้แก่ ไทย� อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า� อัฟริกานิสถาน มองโกเลีย เปรู ปารากวัย� เซย์เซลล์�� ภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ จอร์แดน อิหร่าน และแอฟริกา ได้แก่� อียิปต์ อีริทเทรีย เคนยา บูรันดี อูกันดา� ซูดาน เป็นต้น และมีนักวิชาการเกษตรจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๕ คน� รวมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๓๑� คน

��� �การฝึกอบรมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงานแก่นักวิจัย/นักวิชาการเกษตร ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดการทรัพยากรเกษตรให้ระบบการผลิตรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคีอุดมศึกษาในการรับใช้สังคม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?act_id=2244


[post:12 กุมภาพันธ์ 2556 15:04:42] (view: 235)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.