ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลกระทบจากปัญหามลพิษหมอกควัน
���� ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดไฟป่าเป็นประจำ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ ทั้งนี้ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม การเผาขยะหรือกำจัดวัชพืช ในพื้นที่ว่างเปล่าและการจราจรที่หนาแน่นขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีการดำเนินชีวิต

���� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโนบายตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11� (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (Green and Clean Environment) เพื่อดำเนินการอนุรักษ์แก้ไขลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

���� ดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดผลกระทบเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความร่วมมือจากส่วนงานดำเนินการดังนี้

���� 1. ลดการปล่อยมลพิษหมอกควัน โดยการงดเว้นการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และทำความสะอาดถนนทางเดินภายในบริเวณให้ปราศจากฝุ่นละออง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งออก
���� 2. เพิ่มความชุ่มชื่นในชั้นบรรยากาศ โดยการรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งสปริงเกอร์ตามความเหมาะสม
���� 3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ปกครองในการงดการเผาในที่โล่งแจ้ง , การเพิ่มความชุ่มชื่นในชั้นบรรยากาศและการดูแลสุขภาพของบุตรหลาน
���� 4. ติดตามข่าวสารและข้อเสนอแนะหรือการเตือนภัยหมอกควันจากสื่อสารสาธารณะหรือทาง agmthai.com (กรมควบคุมมลพิษ) และดำเนินการตามแนวทางการดูแลสุขภาพ เมื่อเกิดมลพิษหมอกควัน
���� 5. พบเหตุการณ์เผาในที่โล่งแจ้ง ในเขตเทศบาล แจ้ง 053-234444
���� 6. ให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการเผาทุกชนิดผิดกฎหมายอาญามาตรา� 220� ผู้เผาอาจถูกปรับถึง 14,000.-บาท จำคุก 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ


จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556


[post:22 กุมภาพันธ์ 2556 14:58:54] (view: 147)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.