ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ความคืบหน้า มช. เตรียมจัดเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
���� รองศาตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับทีมงานประชาสัมพันธ์ ถึงความคืบหน้าในการเตรียมงานเพื่อเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่“5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558ดังนี้

���� “เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

  • 1.�� �คณะกรรมการอำนวยการงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  • 2.�� �ประธานกรรมการและอนุกรรมการจัดงานวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จำนวน 14 ฝ่าย แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนพ.ศ. 2556
  • 3.�� �คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 13 ฝ่าย พร้อมกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
  • 4.�� �คณะที่ปรึกษาและสนับสนุนและคณะกรรมการดำเนินการกองทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556
���� ในการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้นเนื่องจากในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยจะครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงได้กำหนดชื่องาน “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ส่วนช่วงเวลาดำเนินการจัดงานจะอยู่ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 – 24 มกราคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2507� ได้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศ คือ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2507 ถือว่าเป็นวันเกิดมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย และวันที่ 24 มกราคม ของทุกปีนั้นมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องจากในปี พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ การจัดงานเฉลิมฉลองจึงมีระยะเวลาถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 รวม 13 เดือน ซึ่งจะได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มานำเสนอเผยแพร่เชิญชวนให้ประชาชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บริษัทเอกชน สื่อมวลชน เป็นต้น ได้รับทราบข่าวสารและร่วมกิจกรรมต่อไป”[post:28 ตุลาคม 2556 09:54:17] (view: 13)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
รองศาตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการงานวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.