ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้”วันที่อบรม/สัมมนา : 19 ธันวาคม 2556
เวลา : 08.30

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ (Postharvest Management for Flowers)” ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจ จำนวนประมาณ 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ จะมีการบรรยายในหัวข้อ สรีรวิทยาของดอกไม้กับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพของดอกไม้ การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุ การใช้งานดอกไม้ การลดอุณหภูมิและการขนส่ง การเก็บรักษาดอกไม้ การจัดการในโรงคัดบรรจุ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง


[post:13 ธันวาคม 2556 16:23:44] (view: 605)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.