ข่าวอบรม/สัมมนา

ข่าวอบรม/สัมมนา


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการวันที่อบรม/สัมมนา : 28 มีนาคม 2558
เวลา : 08.30-16.30

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ‘ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต’ โดยเชิญ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ้มสกุล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการทางวิชาการแก่สาธารณะบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด โดยหัวข้อของการสัมมนาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยทั่วไป รองศาสตราจารย์ เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ ที่ปรึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวว่า นอกจากจะเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว การสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก ให้เป็นที่รู้จักของสังคมท้องถิ่นภาคเหนือมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ จะมีการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านช่องโทรทัศน์ออนไลน์ LIVEBOX TV โดยรับชมผ่านเว็บไซต์ http://www.livebox.me/ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 053-943573 หรือ chancheera@hotmail.com กำหนดการ 08.00-08.30 น. – ลงทะเบียน 08.30-09.00 น. – ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงาน 09.00-12.00 น. – บรรยาย เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ้มสกุล 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. – บรรยายเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ 16.00-16.30 น. – คณบดีคณะสังคมศาสตร์กล่าวปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ พวงเพชร์ ธนสิน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : data-160311012651.php

[post:10 มีนาคม 2558 11:09:05] (view: 817)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.