เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   26 พฤษภาคม 2562

มช. ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนรู้พิษภัยและห่างไกลจากโรคที่เกิดจากบุหรี่

โดย รองศาสตราจารย์ พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 475)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.