เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เรื่อง :
มช. ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนรู้พิษภัยและห่างไกลจากโรคที่เกิดจากบุหรี่

โดย รองศาสตราจารย์ พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โดย อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เริ่มลงเสาเอก พร้อมสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อร่อย สะอาด ปลอดภัย รองรับได้มากกว่า 2,000 คน

โดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน เมษายน 2562

เรื่อง :
มช. ระดมความร่วมมือแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันหมอกควัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ฉลองครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในประเพณีปีใหม่เมืองตลอดเดือนเมษายน

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นโยบายสาธารณะกับการแก้ปัญหาหมอกควัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มีนาคม 2562

เรื่อง :
- สานสัมพันธ์ นักศึกษาเก่า ลูกช้าง มช.
- โครงการทำบุญสถาบันในวันเกิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม.นอร์ท -เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
มช. เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
มช. กับการส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

โดย อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ
- ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
- มช. ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง :
มช. ผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU - SMILE มิติใหม่ของการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญผู้มีจิตกุศล ร่วมทำบุญโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ”

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 วันที่ 2 - 10 ก.พ. 62 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม มช.

โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2562

เรื่อง :
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
เส้นทางการจราจร การเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง - บัณฑิต
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที 53 วันที่ 22 - 23 มกราคม 2562


โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุม มช.

- วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี วันที่ 24 มกราคม 2562

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.