เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2562

เดือน ธันวาคม 2562

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อยอดภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรมร่วมสมัย
สู่ศูนย์กลาง “ล้านนาสร้างสรรค์” (Creative Lanna)
พร้อมเปิดตัวคลังความรู้ล้านนา https://creativelanna.cmu.ac.th

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education”
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองรับสังคมผู้สูงวัยและการเป็นเมืองสุขภาพที่ดี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤศจิกายน 2562

เรื่อง :
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
- ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - พฤษภาคม

โดยรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน ตุลาคม 2562

เรื่อง :
ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24
7 - 8 พ.ย. 2562 นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Learning Transformation กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. ถ่ายภาพ “อะตอมเดี่ยว” สำเร็จครั้งแรกของประเทศ ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนเยาวชนผู้พิการให้มีโอกาสทางการศึกษา จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย พร้อมตั้งงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ และชมรมเพื่อนผู้พิการ ที่เพื่อนๆ นักศึกษาจะคอยดูแลกัน

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กันยายน 2562

เรื่อง :
การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสัตว์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ภานุวัฒน์ แย้มสกุล
รองคณบดีด้านบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดมิติใหม่เพื่อการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย เมื่อสำเร็จหลักสูตรรับใบรับรองสมรรถนะ
หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาในอนาคต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเทคโนโลยีข้อมูลภาพดาวเทียมแบบ near real-time
ติดตามสถานการณ์และเตือนภัยฝุ่นควัน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นแผนที่ออนไลน์ (Web GIS Application)
และจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ระดมองค์ความรู้จาก มช. เตรียมรับมือสถานการณ์หมอกควันป่า

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ครบรอบ 55 ปี มช.
“55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน นี้

โดย รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. วิจัยสำเร็จ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ
ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่า 200 สายพันธุ์

โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน สิงหาคม 2562

เรื่อง :
ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
วิจัยสำเร็จตรวจการเข้ากันได้ของเลือด
พร้อมเก็บพลาสม่าของช้างแช่แข็งเพื่อใช้ในการรักษาได้ถึง 1 ปี ครั้งแรกของไทย

โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงละสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นโยบายเชิงรุกด้านการบริหารงานบุคคล (HR Transformation) ของ มช.
และการรับสมัครอาจารย์และนักวิจัยพันธุ์ใหม่ (Active Recruitment) ตำแหน่งทางวิชาการ และวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. พัฒนาคลินิกไผ่ล้อม สู่อาคารบริการสุขภาพและสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นอาคาร 3 ชั้น 4,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่การแพทย์ครบวงจร
เพิ่มบริการด้านกายภาพบำบัด บริการทางทันตกรรม และเภสัชกรรม

โดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กรกฎาคม 2562

เรื่อง :
CMU-Carelicious ตัวแบบระบบทางการค้าออนไลน์
ยกระดับการเรียนการสอน มุ่งสู่ยุคสมัย Digital Transformation

โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมใจ “สวมหมวกนิรภัย 100%” ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เริ่ม 5 สิงหาคม 2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
“รับน้องรถไฟ” รถไฟขบวนพิเศษ ลูกช้าง มช.
จากหัวลำโพง สู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ 20-21 ก.ค. 2562 นี้

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มิถุนายน 2562

เรื่อง :
คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เรื่อง :
มช. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ต่อยอดเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์และรับใช้สังคม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ลูกช้าง มช. ยุคใหม่ “CMU Smart Students”

โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา ซึ่งไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็สามารถค้นหาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก “Global Citizen” ในฐานะของคนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมด้วยพลังบวก พร้อมออกไปสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ทำประโยชน์กับทุกองค์กรและสามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก

- Smart IT
- Smart English
- Smart Character
-Smart Health
- Smart Brain
- Smart Heart
เรื่อง :
โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
ความสูง 4 ชั้น คาดแล้วเสร็จในปี 2564

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ 31 สถาบัน ผนึกกำลังสร้างมหาวิทยาลัยยั่งยืน
พร้อมได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤษภาคม 2562

เรื่อง :
มช. ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนรู้พิษภัยและห่างไกลจากโรคที่เกิดจากบุหรี่

โดย รองศาสตราจารย์ พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โดย อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. เริ่มลงเสาเอก พร้อมสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อร่อย สะอาด ปลอดภัย รองรับได้มากกว่า 2,000 คน

โดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน เมษายน 2562

เรื่อง :
มช. ระดมความร่วมมือแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันหมอกควัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ฉลองครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในประเพณีปีใหม่เมืองตลอดเดือนเมษายน

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นโยบายสาธารณะกับการแก้ปัญหาหมอกควัน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มีนาคม 2562

เรื่อง :
- สานสัมพันธ์ นักศึกษาเก่า ลูกช้าง มช.
- โครงการทำบุญสถาบันในวันเกิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม.นอร์ท -เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
มช. เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
มช. กับการส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

โดย อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ
- ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
- มช. ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง :
มช. ผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
CMU - SMILE มิติใหม่ของการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญผู้มีจิตกุศล ร่วมทำบุญโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ”

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 วันที่ 2 - 10 ก.พ. 62 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม มช.

โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2562

เรื่อง :
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
เส้นทางการจราจร การเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง - บัณฑิต
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที 53 วันที่ 22 - 23 มกราคม 2562


โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุม มช.

- วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี วันที่ 24 มกราคม 2562

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.