เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2561

เดือน ธันวาคม 2561

เรื่อง :
ศูนย์วิจัยเมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดเชียงใหม่-นครเฉิงตู (The Chiang Mai-Chengdu Sister Cities Research Center)
ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. ส่งเสริมนักศึกษานำองค์ความรู้ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในโครงการสำนึกรักษ์บ้านเกิด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- มช. มุ่งสู่ CMU Smart City- Clean Energy ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ
โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สานต่อแนวทางบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- นำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุพัฒนาสังคม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ และพิธีทำบุญผ้าป่ามหากุศล
ร่วมสมทบทุนโครงการ "บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ" 14-16 ธ.ค.2561

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- ก้าวใหม่ มช. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มช. รุกยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์
โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤศจิกายน 2561

เรื่อง :
- การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
- มช. ได้อันดับ 3 ของประเทศ จาก QS Asia University Rankings
- CMU Transformation “ก้าวใหม่ มช.”

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู ผู้ไร้ลมหายใจ”

โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018 Theme: Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 พัฒนางานวิชาการรับใช้สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในภูมิภาคอาเซียนและในทวีปเอเซีย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Teaching and Learning Innovation Center. Chiang Mai University (TLIC)

โดย อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน ตุลาคม 2561

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กว่า 94 บูธ จาก61 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รับฟังการบรรยาย “แนะนำคณะและหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ “เส้นทางการรับเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562” วันที่ 8-9 พฤศจิกายน2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดบ้าน มช. CMU Open House ครั้งที่ 5 เข้าเยี่ยมชมคณะต่างๆ

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนานักศึกษา สู่ "CMU Smart Student" ใน 6 ด้าน
- Smart IT
- Smart English
- Smart Charactor
- Smart Health
- Smart Brain
- Smart Heart

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กันยายน 2561

เรื่อง :
พันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
“International Conference Belt and Road Initiative Lancang-Mekong Cooperation: New Era and New Start”
วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มช. นำนวัตกรรมทันสมัย พัฒนา Smart Mobility (การสัญจรอัจฉริยะ)
มุ่งหาแนวทางลดการใช้รถส่วนบุคคล ส่งเสริมบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ
ที่ความสะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
รับน้องขึ้นดอย 2561 ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
“เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.”
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน สิงหาคม 2561

เรื่อง :
“รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Good University Report 2017 Chiang Mai University)”
เผยแพร่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสาธารณะชน ที่สรุปเข้าใจง่าย ด้วย Infographic

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน กฎหมาย และงานยุทธศาสตร์โดยรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
Thailand – China Legal Consultation Center ศูนย์ปรึกษากฎหมายไทย – จีน
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานด้านกฎหมายระหว่างไทย - จีน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ช่วงที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะแนวทาง “นับหนึ่งถึงล้านการตลาดออนไลน์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงที่ 2 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มช. ให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม" ฟรี
โดย คุณพันทนา คำเขียว
ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ต้อนรับน้องใหม่...สู่บ้านหลังที่ 2...หอพักนักศึกษา มช.

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการนักศึกษา
และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กรกฎาคม 2561

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร
รองรับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยโดยปราศจากของเสีย (zero waste)
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยสู่พลังงานทางเลือก

โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
- งานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองน้องใหม่ 23 ก.ค.61
- งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 31 ก.ค.- 4 ส.ค.61

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
“โครงการต้นแบบในการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech”
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่โลกการทำงานจริง จากความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2362
เรื่อง :
ความคืบหน้าและความพร้อมการให้บริการของ STeP หรือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มิถุนายน 2561

เรื่อง :
การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตอาสา ให้ความอบอุ่น ประทับใจ เหมือนบ้านหลังที่สอง

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-Credit bank) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน พฤษภาคม 2561

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง “ศูนย์อินเดียศึกษา”
ภายใต้วิสัยทัศน์ ภูมิปัญญาอินเดียแห่งล้านนา (Indian Wisdom of Lanna)

โดย อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia ลงนามความร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 (AE2018) และThe 7th ASEAN University Network Thematic Network of University Social Responsibility and Sustainability Steering Committee Meeting

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์กลางความเป็นนานาชาติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. สร้างช่องทางการตลาดดิจิตอล จัดทำเว็บไซต์ https://www.lannathaicoffeehub.com/ และ Mobile Application ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub) ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน เมษายน 2561

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้บริการวิชาการและรับใช้สังคม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ขยายจุด Access Point / Jumbo Plus จาก 2700 จุด เป็น 5600 จุด ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในปี 2562
- ฟรี Office 365 กับการใช้งานล้ำยุคหลากหลายฟังชั่น สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
- บริการดีๆ จาก e-mail @cmu.ac.th อาทิ พื้นที่จัดเก็บ 50 GB , Onedrive 1 TB , CMU Mail Group Service

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในประเพณีปีใหม่เมือง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ดาวน์โหลดคู่มือคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://president.oop.cmu.ac.th/?p=1878&lang=th )

เดือน มีนาคม 2561

เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ฟรี 27 มี.ค. 61 นี้ ณ หอประชุม มช.

โดย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
การดูแลกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง :
งานวิจัย มช. ในบริบทประเทศไทย 4.0 เพื่อภาคเหนือ 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
คณะเศรษฐศาสตร์ มช. กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง :
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มีอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence -EdPEX) เป็นเครื่องมือในการจัดการดำเนินการขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการต่างๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่องภายในดองค์กร ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับให้เกิดการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
ศูนย์ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานวิชาการ มช. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประสานงานเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ รับเรื่องร้องเรียน หรือปัญหาในการดำเนินการด้านวิชาการ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา งานเลขานุการการประชุมในภารกิจกลางด้านวิชาการ บริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ เป็นฐานงานในการติดตามและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
หลักสูตรต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=2263
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาผู้นำนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดือน มกราคม 2561

เรื่อง :
คณะการสื่อสารมวลชน มช. พัฒนาหลักสูตร หลอมรวมสาขาวิชา เปิด "บ้านสามหลัง" เตรียมว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่นักสื่อสารมวลชนยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
เส้นทางการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ( www.maritime.cmu.ac.th )

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง :
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
- วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี
- รางวัลช้างทองคำ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีหัวข้อทั้งหมด 10 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 10 หน้า

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.